هاستینگ ویژه لینوکس

StarterGuard

20 گیگابایت فضا - 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن حرفه ای - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 50 پارک دامین - دارای 2 دامین اضافی

BasicGuard

30 گیگابایت فضا - 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن حرفه ای - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 50 پارک دامین - دارای 2 دامین اضافی

SilverGuard

40 گیگابایت فضا - 3000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن حرفه ای - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 50 پارک دامین - دارای 2 دامین اضافی

GoldGuard

50 گیگابایت فضا - 5000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن حرفه ای - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 50 پارک دامین - دارای 2 دامین اضافی