کلود پروتکشن

StarterCloud

2 گیگابایت فضای ایمیل - 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Nginx - پشتیبانی از یک دامین و تمامی ساب دامین ها

BasicCloud

2 گیگابایت فضای ایمیل - 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Nginx - پشتیبانی از یک دامین و تمامی ساب دامین ها

SilverCloud

2 گیگابایت فضای ایمیل - 3000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Nginx - پشتیبانی از یک دامین و تمامی ساب دامین ها

GoldCloud

2 گیگابایت فضای ایمیل - 5000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Nginx - پشتیبانی از یک دامین و تمامی ساب دامین ها